×

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem: www.fembutik.pl prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą : Świat Butów Halina Stępień NIP:6561101339, wpisanego do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą sklepu internetowego fembutik.pl :e-mail: kontakt@fembutik.pl

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6. Sklep Internetowy Fembutik.pl zwany dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fembutik.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7. Strona – Usługodawca lub Klient;

8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11. Usługodawca (także „Sprzedawca”) –Świat Butów Halina Stępień, NIP: 6561101339, 11 Listopada 32, 28-300 Jędrzejów, wpisany do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. W przypadku powtarzającego się korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z ust. 1 Usługodawca po uprzednim wezwaniu do zaprzestania korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z ust. 1 może zablokować Konto Klienta albo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych zgodnie z § 8 ust. 2

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest wydać rzecz kupującemu niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Zarówno sprzedaż jak i wysyła towarów obejmuje wyłącznie terytorium Polski.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) po akceptacji postanowień Regulaminu.

3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej sklepu , po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza, a także po akceptacji przez Klienta treści Regulaminu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 5
Zamówienia

1. Klient może Zamówić (kupić) tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta

3. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 5 ust. 7 Regulaminu.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.fembutik.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji treści Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail albo telefon będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, co oznacza, że oferta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru dotarła do Usługodawcy, który się z ofertą zapozna.

7. Usługodawca po przeanalizowaniu oferty Klienta wysyła Klientowi wiadomość e-mail o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.

8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 5 ust. 7 Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.

§ 6
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy,

b. za pobraniem - przy odbiorze wysyłanego Towaru. Przy zamówieniu "za pobraniem " towaru na kwotę przekraczającą 100 zł klient zobowiązany jest wpłacić na konto sprzedawcy zaliczkę w w wysokości 25% wartości zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez zamawiającego z kwoty tej zostanie potrącona wartość opłaty kurierskiej za nieodebraną przesyłkę wraz z dodatkową opłatą naliczoną przez operatora z tytułu zwrotu do nadawcy

c. przelewem lub przy użyciu karty kredytowej/debetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 udostępnianego przez Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

3. Usługodawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem serwisu PayU wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy., a w przypadku płatności za pośrednictwem PayPal po uznaniu konta PayPal Sprzedawcy.

4. Wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin z zastrzeżeniem terminów określonych powyżej. Standardowo Towar powinien dotrzeć do Klienta w terminie 3 dni od dnia wysyłki. Jakkolwiek w przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub jego anulowaniu , wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta pod wskazanym przez Usługodawcę adresem po dokonaniu uprzedniej zapłaty za Towar (nie ma możliwości zapłaty za Towar w momencie odbioru osobistego we wskazanym punkcie sprzedaży).

7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

8. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

11. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

12. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 7
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. Adres do zwrotów znajduje się na otrzymanym formularzu zwrotu, który jest dostarczany razem z zamówionym towarem. W razie wątpliwości należy zadzwonić na nr telefonu sklepu internetowego lub skontaktować się za pomocą poczty e-mail sklepu internetowego Fembtuik.pl. Dane kontaktowe zamieszczone są na stronie sklepu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru wraz z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi zapłaconą należność za towar wraz z kosztami przesyłki w kwocie odpowiadającej najtańszej opcji dostawy oferowanej przez Sklep internetowy.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument

11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy

§ 8
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można złożyć na formularzu reklamacyjnym dostępnym w sklepie. Reklamowany towar z dokładnym opisem niezgodności towaru z umową należy dostarczyć na adres : Świat Butów 11 listopada 32, 28-300 Jędrzejów - wybierając najtańszy sposób dostawy.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: żądać wymiany Towaru na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego co do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.ec.europa.eu/odr

§ 9
Odpowiedzialność

1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona

§ 10
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Będzie on wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 11
Pozostałe prawa i obowiązki

Pozostałe prawa i obowiązki1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 12
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: a. przedstawienie oferty Sklepu, b. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość, c. możliwość korzystania z Konta Klienta.

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. a-b nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. c wymaga dokonania Rejestracji.

4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 13
Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 14
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest firma : Świat Butów Halina Stępień, NIP: 6561101339, 11 Listopada 32, 28-300 Jędrzejów, wpisanego do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) e-mail: kontakt@fembutik.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADBUT [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b, c i f. RODO].

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje na o celach, podstawach przetwarzania, okresie w jakim dane będą przetwarzane oraz przysługujących prawach, znajdują się w Polityce prywatności i cookies.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło